Sri Vivekananda Maharogi Arogya Kendram
Bommuru (V)
Rajahmundry(R) Mandal,
East Godavari District,
Andhra Pradesh, INDIA

Phone No: 9440147547
Email: voleti62@gmail.com